ΕN ΕΛ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πρόκειται για συνδυασμό επιστημονικής έρευνας και γνώσης, δεδομένων και πρακτικής εμπειρίας, με σκοπό την υποστήριξη των παραγωγών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της παραγωγής τους.

Η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες.

OΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης της φυτικής και ζωικής παραγωγής οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι αποδόσεις αυξάνονται με βελτιστοποιημένη φύτευση, χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας και συγκομιδή.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι ακριβείς πληροφορίες για τις διαδικασίες παραγωγής και την ποιότητα βοηθούν τους γεωργούς να προσαρμόζουν και να ενισχύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και τη θρεπτική τους αξία.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Χαμηλότερη κατανάλωση νερού χάρη στους αισθητήρες εδάφους και στην ακριβέστερη πρόγνωση του καιρού.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικά με την ένταση του ηλιακού φωτός, την υγρασία του εδάφους, τη διαχείριση αγέλης κ.α. επιτρέπει την καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων από τους γεωργούς.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΥ

Το ιστορικό των αποδόσεων βοηθά τους γεωργούς να προγραμματίζουν και να προβλέπουν μελλοντικές αποδόσεις των καλλιεργειών, καθώς και την αξία της γης τους.