ΕN ΕΛ

PLANT PROTECTION

IMPORTANT DISEASES & ENEMIES

The most important diseases and enemies of hazelnut trees are the following:

Bacterial cancer-Pseudomonas syringae PV. Avellanae Ο βακτηριακός καρκίνος wiki

Curculium NucumΒαλανίνος wiki

Oberea LinearisΒλαστορύκτης wiki

Eryuphyes & Phytoptus Avellanae Ακάρεα wiki